هفته نیروی نتظامی پیش دبستان رهیار

با توجه به فرا رسیدن نیروی انتظامی، جهت آشنایی بیشتر نوآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی، از پلیس راهور دعوت گردید تا در پیش دبستان رهیار حضور یابند و در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی که شامل

undefined

با توجه به فرا رسیدن نیروی انتظامی، جهت آشنایی بیشتر نوآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی، از پلیس راهور دعوت گردید تا در پیش دبستان رهیار حضور یابند و در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی که شامل

با توجه به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، جهت آشنایی بیشتر نوآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی، از پلیس راهور دعوت گردید تا در پیش دبستان رهیارحضور داشته باشند و در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی که شامل :

 عبور از پل عابر پیاد 

رنگ های چراغ راهنمایی و مفاهیم آنها و آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی

 ... رعایت کردن قوانین در سرویس مدرسه و اتومبیل شخصی و  

.بحث و گفتگو کنند