سیستم مدیریت کیفیت رهیار

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی شده توسط مشتری را نیز در بر می گیرد.

classroomمدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی شده توسط مشتری را نیز در بر می گیرد.
یک سیستم مدیریت کیفیت، متشکل از فعالیت هایی است که به وسیله آنها سازمان اهداف خود را شناسایی می کند و فرایندها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج مطلوب را تعیین می نماید.

pin اصول مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9000:2015 عبارتند از:
1-مشتری گرایی
2-رهبری
3-مشارکت افراد
4-رویکرد فرایندی
5- بهبود
6-تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
7-مدیریت روابط


iso مجتمع آموزشی رهیار با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 و دریافت گواهینامه مربوطه پس از طی فرایندهای ممیزی شخص ثالث، در راستای تعهد خود به تحقق اصول مدیریت کیفیت حرکت می کند.

iso9001

                مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت


اخبار مجتمع آموزشی رهیار سیستم مدیریت کیفیت

نظرات


Top