اولین جلسه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (پیش دبستان رهیار)

اولین جلسه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (پیش دبستان رهیار)

اولین جلسه اولیاء، جهت آشنایی با برنامه‌های پیش دبستان رهیار در طول سال تحصیلی در شهریورماه ۹۶ برگزار شد.   اولین جلسه سال تحصیلی 97-96 (پیش دبستان رهیار) اولین جلسه سال تحصیلی 97-96 (پیش دبستان رهیار) اولین جلسه سال تحصیلی 97-96 (پیش دبستان رهیار) اولین جلسه سال تحصیلی 97-96 (پیش دبستان رهیار) اولین جلسه سال تحصیلی 97-96 (پیش دبستان رهیار)